Členské příspěvky 2019 - Výzva k zaplacení v dodatečné lhůtě...!

16.05.2019

Vedení SK Zašová 1926, z.s. si dovoluje připomenout všem svým členům, kteří neuhradili příslušný členský příspěvek za rok 2019 v řádné lhůtě tuto povinnost vyplývající jak ze zákona, tak ze stanov spolku.

Členský příspěvek představuje jednu ze základních podmínek členství v SK Zašová 1926, z.s. a zároveň jeden ze základních zdrojů příjmů spolku, sloužící ke krytí nákladů spojených se základním zabezpečením, organizací a výkonem sportovní činnosti členů spolku.
Členské příspěvky pro rok 2019 byly stanoveny ve výši 1.000,- Kč/rok jako Řádné členství (pro aktivní hráče od roku 2012 a starší) a ve výši 100,- Kč/rok jako Sympatizující členství (pro všechny ostatní členy).

Platbu příspěvku je možno provést dle přesných pokynů v interní směrnici spolku bezhotovostním převodem na bankovní účet spolku 197739107/0300, variabilní symbol: 2019, specifický symbol: vlastní rodné číslo, poznámka k platbě: vlastní příjmení a jméno nebo v hotovosti kterémukoliv členu vedení SK Zašová 1926 proti vystavení příjmového dokladu a to v dodatečné lhůtě nejpozději do 29.5. 2019.
Současně s platbou členských příspěvků pro rok 2019 je nezbytné zároveň i vyplnění "Přihlášky člena SK Zašová 1926" a podpis "Informovaného souhlasu se zpracováním osobních údajů" (pokud nebyly odevzdány v roce 2018), které obdržíte od kteréhokoliv z členů vedení SK Zašová 1926, z.s, případně jsou oba formuláře ke stažení na webových stránkách www.skzasova1926.cz včetně všech dalších základních informací.

Nezaplacením členského příspěvku ve stanoveném termínu v souladu se zákonem a stanovami spolku zaniká příslušnost ke spolku a s ní i možnost společně rozhodovat a spolupodílet se na jeho činnosti, být informován a čerpat členské výhody.