Členské příspěvky 2018 - opakovaná výzva k zaplacení v dodatečné lhůtě...!

11.01.2019

Vedení SK Zašová 1926, z.s. si dovoluje připomenout všem svým členům, kteří neuhradili příslušný členský příspěvek za rok 2018 v řádné lhůtě ani po výzvě v dodatečné lhůtě touto opakovanou výzvou tuto povinnost vyplývající jak ze zákona, tak ze stanov spolku.

Členský příspěvek představuje jednu ze základních podmínek členství v SK Zašová 1926, z.s. a zároveň jeden ze základních zdrojů příjmů spolku, sloužící ke krytí nákladů spojených se základním zabezpečením, organizací a výkonem sportovní činnosti členů spolku.

Členské příspěvky pro rok 2018 byly stanoveny ve výši 1.000,- Kč/rok jako Řádné členství (pro aktivní hráče od roku 2011 a starší) a ve výši 100,- Kč/rok jako Sympatizující členství (pro všechny ostatní členy).
Platbu příspěvku je možno provést dle přesných pokynů v interní směrnici spolku bezhotovostním převodem na bankovní účet spolku 197739107/0300, variabilní symbol: 2018, specifický symbol: vlastní rodné číslo, poznámka k platbě: vlastní příjmení a jméno nebo v hotovosti kterémukoliv členu vedení SK Zašová 1926 proti vystavení příjmového dokladu a to v poslední možné lhůtě nejpozději do 18.1. 2019.

Současně s platbou členských příspěvků pro rok 2018 je nezbytné zároveň i vyplnění "Přihlášky člena SK Zašová 1926" a podpis "Informovaného souhlasu se zpracováním osobních údajů", které obdržíte od kteréhokoliv z členů vedení SK Zašová 1926, z.s, případně jsou oba formuláře ke stažení na webových stránkách www.skzasova1926.cz včetně všech dalších základních informací.

Nezaplacením členského příspěvku ve stanoveném termínu v souladu se zákonem a stanovami spolku zaniká příslušnost ke spolku a s ní i možnost společně rozhodovat a spolupodílet se na jeho činnosti, být informován a čerpat členské výhody.