Členské příspěvky 2018 - výzva k zaplacení v dodatečné lhůtě...!

23.11.2018

Vedení SK Zašová 1926, z.s. si dovoluje připomenout všem svým členům, kteří dosud neuhradili příslušný členský příspěvek za rok 2018 tuto povinnost vyplývající jak ze zákona, tak ze stanov spolku. 

Členský příspěvek představuje jednu ze základních podmínek členství v SK Zašová 1926, z.s. a zároveň jeden ze základních zdrojů příjmů spolku, sloužící ke krytí nákladů spojených se základním zabezpečením, organizací a výkonem sportovní činnosti členů spolku. 

Členské příspěvky pro rok 2018 byly stanoveny ve výši 1.000,- Kč/rok jako Řádné členství (pro aktivní hráče od roku 2011 a starší) a ve výši 100,- Kč/rok jako Sympatizující členství (pro všechny ostatní členy). 

Platbu příspěvku je možno provést bezhotovostním převodem na bankovní účet spolku 197739107/0300, variabilní symbol: 2018, specifický symbol: vlastní rodné číslo, poznámka k platbě: vlastní příjmení a jméno nebo v hotovosti kterémukoliv členu vedení SK Zašová 1926 proti vystavení příjmového dokladu a to nejpozději do 31.12. 2018. 

Současně s platbou členských příspěvků pro rok 2018 je nezbytné zároveň i vyplnění "Přihlášky člena SK Zašová 1926" a podpis "Informovaného souhlasu se zpracováním osobních údajů", které obdržíte od kteréhokoliv z členů vedení SK Zašová 1926, z.s, případně jsou oba formuláře ke stažení na webových stránkách www.skzasova1926.cz včetně všech dalších základních informací. 

Nezaplacením členského příspěvku ve stanoveném termínu v souladu se zákonem a stanovami spolku zaniká příslušnost ke spolku a s ní i možnost společně rozhodovat a spolupodílet se na jeho činnosti, být informován a čerpat členské výhody.